Асорти

Імпеданс

електричний імпеданс

Імпеданс (Impedance) - комплексне, повне опір змінному струму електричного кола з активним і реактивним опором.

Імпеданс і загальне зрушення фаз для синусоїдального струму можна розрахувати виходячи з послідовного або паралельного з'єднання елементів ланцюга.

При послідовному з'єднанні, відповідно до Закону Ома для змінного струму, у всіх елементах ланцюга струм буде загальним I = U / Z, а значення напруг на кожному елементі визначаться пропорційно його опору:

Вектори індуктивної і ємнісний складових напруги спрямовані в протилежні сторони.

З урахуванням негативного ємнісного зсуву, загальну напругу на реактивних елементах UX = UL - UC .

Пропорційно напрузі, отримаємо загальне реактивне опір X = XL - XC .

Вектори напруг на активної та реактивної складової імпедансу мають кут зсуву фаз 90 градусів.

U , UR і UX представимо у вигляді прямокутного трикутника напруг з кутом зсуву фаз φ.

Отже, з урахуванням пропорційності елементів R, L, C значенням напруг на їх висновках, визначимо імпеданс, який буде дорівнює квадратному кореню з суми квадратів активного і реактивного опорів ланцюга.

XL = ΩL = 2πfL - реактивний опір індуктивності.

XC = 1 / (ωC) = 1 / (2πfC) - реактивний опір ємності.

Кут зсуву фаз φ і його доповнення до &09deg; δ визначаться тригонометричними функціями з трикутника опорів з катетами R, X і гіпотенузою Z, як показано на малюнку:

Зазвичай, для полегшення розрахунків, імпеданс представляють у вигляді комплексного числа, де дійсної його частиною є активний опір, а уявної - реактивне.

Для послідовного з'єднання імпеданс можна записати в комплексному вигляді наступним чином:

Тоді в тригонометричної інтерпретації модулем цього числа буде імпеданс, а аргументом - кут φ.

Відповідно до формули Ейлера, запишемо показову форму комплексного імпедансу:

Звідси активна складова імпедансу R = Zcosφ

реактивна складова X = Zsinφ.

Для обчислення імпедансу при паралельному з'єднанні активних і реактивних опорів будемо відштовхуватись від суми зворотних їм величин - проводимостей y = 1/ Z, G = 1/ R, b = 1/ X.

Зрушення фаз в цьому випадку буде визначений трикутником опорів наступним чином:

Комплексну провідність, як величину, зворотну комплексному импедансу, запишемо в алгебраїчній формі:

Або в показовою формі:

Y - комплексна провідність.

G - активна провідність.

b - реактивна провідність.

y - загальна провідність ланцюга, що дорівнює модулю комплексної провідності.

e - константа, підстава натурального логарифма.

j - уявна одиниця.

Онлайн-калькулятор розрахунку імпедансу й кута зрушення фаз

Необхідно вписати значення і клікнути мишкою в таблиці.

При перемиканні множників автоматично відбувається перерахунок результату.

імпеданс

ІМПЕДАНС (Англ, impedance, від лат. Impedio - перешкоджаю) (комплексне опір) - аналог електричні. опору для гармонич. процесів. Розрізняють І. елемента ланцюга змін. струму (І. двухполюсника) н І. к - л. поверхні в монохроматічен. ел - магн. поле (польовий І., поверхневий І.). Поняття І. було введено в електродинаміку О. Хевісайдом (О. Heaviside) і О. Лоджем (О. Lodge), поняття польового И.- С. Щелкуновим (S. Schelkunoff, 1938). Імпедансні характеристики використовують не тільки в електродинаміки, їх вводять для опису ліній передачі хвильових збурень будь-якої природи (див., напр., Імпеданс акустичний).

Імпеданс двухполюсника. В теорії електричні. ланцюгів будь-яку частину ланцюга, що складається з пасивних лінійних елементів (таких, як опору r, індуктивності L, ємності З, трансформатори) і має дві точки (полюса) підключення до іншої ланцюга (рис. 1), в разі квазістаціонарних гармонич. процесів із залежністю від временя

exp (iwt) можна розглядати як пасивний двухполюсник, все зовн. властивості догрого описуються однією комплексною величиною Z, наз. І. двухполюсника і рівною

Мал. 1. Електричне коло, що включає пасивні лінійні елементи і має два полюси: a - схема ланцюга; б - еквівалентний двухполюсник з импедансом Z (w).

тут V - комплексна амплітуда напруги між полюсами 1 і 2, I - комплексна амплітуда струму в напрямку від полюса 1 до полюса 2; R - речовин. частина імпедансу (активний опір), X - уявна частина І. (реактивний опір, реактанс). Модуль І. | Z | = (R 2 + X 2) 1/2 зв. Рекомендований діапазон опору двухполюсника. В СІ І. вимірюється в Омах, в Гаусса системі одиниць має розмірність, обернену швидкості. Іноді поряд з І. Z використовують зворотний йому величину s = Z -1, наз. адмітансом. Активний опір R відповідально за втрати енергії, що надходить в двухполюсник. потужність втрат Р (Середня за період коливань Т = 2p / w ) Виражається співвідношенням Р = R | I | 2/2. Реактанс характеризує величину енергії, пульсуючою з частотою 2w (і тому в середньому за період рівний нулю), що накопичується в двухполюсника і віддається назад джерела. Знак реактанс визначається залежністю від часу: в техніці і прикладної фізики (і в даній статті) вважають її в теоретич. фізиці зазвичай приймають У разі чисто індуктивного двухполюсника (індуктивний опір) Х = ХL=wL (В СІ; в системі одиниць Гауса XL= C -2 wL), а для чисто ємнісного (ємкісне опір) Х = Хс =-(WС) -1. Різниця в знаках породжується дуальної асиметрією Максвелла рівнянь (Е''H, Н''- E) І відображає співвідношення між фазами напруг і струмів: ток в ідеальній котушці самоіндукції відстає по фазі на p / 2 від прикладеної напруги, а струм через ідеальний конденсатор випереджає па той же кут напруга, створюване на його обкладках. Правила складання І. при последоват. і паралельному їх з'єднанні такі ж, як і у випадку звичайних омических опорів: при последоват. з'єднанні двухполюсников складаються І. Z, а при паралельному - адмітанси Z -l. Напр., Для двухполюсника, зображеного на рис. la, маємо:

Z 1 = (r + iwL) -1 + iwC.

матриця імпедансу. Розгалужену електричні. ланцюг, що має більше двох точок підключення, наз. багатополюсника [якщо число пар точок підключення (входів) одно N, то ланцюг зв. 2N-полюсніком]. На входах багатополюсника повинні бути задані напрямки відліку напруг і струмів (рис. 2). Якщо багатополюсника включає в себе тільки лінійні, пасивні та взаємні елементи, то для квазістаціонарних гармонич. процесів все його зовн. властивості описуються матрицею імпедансу || Zab||, що зв'язує комплексні амплітуди напруг і струмів на входах при довільному підключенні до когерентним джерелами:

вхідний імпеданс. Властивості багатополюсників можна описати і за допомогою т. Зв. вхідних І. отд. входів.

Мал. 2. багатополюсника, все зовнішні властивості якого задаються матрицею імпедансу || Z ||.

Мал. 3. чотириполюсника: a - еквівалентна схема; б - схема для визначення вхідного імпедансу.

При цьому по відношенню до вибраного входу багатополюсника розглядають як двухполюсник, а всі інші входи вважають навантаженими довільними І. Zнb. Тому вхідні І. є ф-ціями не тільки частоти, але і навантажувальних І. Так, для чотириполюсника, наведеного на рис. 3:

Для узгодження довільної навантаження Zн з джерелом, що має внутр. І. Zвн, використовують недіссіпатівние чотириполюсника (без поглинаючих елементів), домагаючись виконання умови Zвх(Zн) = Z *вн (* Означає комплексне сполучення). При цьому досягається макс. передача енергії від джерела до навантаження (ККД дорівнює 50%, інша енергія поглинається усередині джерела). Якщо потрібно забезпечити високий ККД передачі, вибирають такий узгоджувальний чотириполюсника, щоб виконувалися умови: Rвх(Zн) дRвн, Xвх(Zн) = - Хвн.

хвильовий імпеданс. Вхідний І. чотириполюсника, що задовольняє умові Zвх(Zн= Zв) = Zн= Zв, наз. хвильовим опором, бо в нескінченному ланцюжку, складеної з однакових чотириполюсників, будуть без відображень поширюватися хвилі (в загальному випадку експоненціально затухаючі) з пост. значенням відношення напруги до струму. У межі безперервної однорідної лінії передачі це відношення в будь-який нормальному перетині постійно і при відсутності втрат одно Zв = (Lп/ Cп) 1/2, де Lп, Зп - погонні (на одиницю довжини) індуктивність і ємність ліііі. Для лінії кінцевої довжини, навантаженої на ZнZв, коеф. відображення (відношення комплексних амплітуд відбитої і падаючої хвиль) дорівнює

при Zн= 0 і Zн'':, Що відповідає короткозамкненою і розімкнутої лініях, має місце повне відображення (Г = 71). Довгі лінії не є квазістаціонарними системами, тому поняття напруги є умовним. Зазвичай його відносять тільки до точок, які лежать в одній нормальній перетині лінії Sn, а шлях інтегрування g12 вибирають лежачим в цьому ж перерізі

Поверхневий (польовий) імпеданс вводять для монохроматічен. ел - магн. полів Е(R) exp (iwt), H (r) exp (iwt) на будь-який умовної поверхні S слід. чином:

де Et, Нt - тангенц. складові напруженостей електричні. і магн. поля, п - одинична нормаль до S, її напрямок вибирають зазвичай так, щоб проекція на неї середнього за часом потоку енергії (вектора Пойнтінга П = (с / 8p) Rе [ЕН *] була позитивна. Що входить до (2) І.в загальному випадку є тензором, компоненти догрого залежать від поляризації поля. У тих випадках, коли Еt і Нt взаємно перпендикулярні, вводять скалярний польовий І. Z. У гауссових одиницях польовий І. безрозміряний, а в СІ має розмірність опору. Іноді для І. в системі одиниць Гауса використовують вираз при цьому має розмірність опору. Ел - магн. хвилі різних типів (моди) характеризуються разл. польовими І., що задаються на хвильових фронтах. Так, для поперечної плоскої хвилі (типу ТИМ), що розповсюджується в напрямку п в ізотропному середовищі або в волноводе, (M, e - відносні магн. І діелектричної. Проникності середовища, e0, m0 - проникності вакууму, в системі одиниць Гауса e0= m0= 1). У вакуумі Ом, ця розмірна константа зв. типовий. импедансом вакууму (в системі одиниць Гауса ). Для хвиль типу ТМ і ТІ відповідні І. такі:

де k - хвильове число, k|| - поздовжня компонента хвильового вектора. Для критич. частот (k||'' 0) ZTM'' 0, ZTE'':, A для закритичних, коли хвиля перетворюється в експоненціально спадаючу моду:

т. е. в першому випадку мова йде про переваг. запасі електричні. енергії (ємнісний І.), у другому - магнітної (індуктивний І.). При відсутності втрат польовий І. для поширюються хвиль - величина дійсна; іноді її зв. хвильовим опором середовища, оскільки вона володіє мн. властивостями хвильового опору лінії або ланцюжка чотириполюсників. Зокрема, при падінні плоскої хвилі з середовища 1 на плоску межу розділу з середовищем 2 коеф. відображення (по амплітудам полів) аналогічно (1) виражається у вигляді

Цей вислів є Френеля формули ,записані через І. (р-поляризації відповідає мода ТМ, s-поляризації - мода ТІ, (k||/ K) (1,2) = cosq (l, 2), q (l) і q (2) - кути падіння і заломлення). При дослідженні відображення від плоскослоістих неоднорідних середовищ часто ур-ня для полів перетворять в ур-ня для польових І., при цьому порядок ур-ний знижується. Істотними є т. Н. імпедансні поверхні, т. е. поверхні з заданим, фіксованим на них значенням польового І. Фактично фіксація здійснюється (в більшості випадків приблизно), коли структура поля "під поверхнею" незмінна і визначається до - л. властивостями середовища або формують поле пристроїв. Так, при падінні хвилі на добре поглинає середу хвиля йде в глиб середовища майже по нормалі, незалежно від кута падіння, отже, "вхідний" І. можна вважати фіксованим і рівним Z (2) TEM (Леонтовича гранична умова). За допомогою імпедансних поверхонь моделюють кордону напрямних пристроїв в антенах, що уповільнюють системах і т. Д. Літ .: Основи теорії кіл, 4 видавництва., М., 1&75; Ландау Л. Д., Ліфшиц Е. М., Електродинаміка суцільних середовищ, 2 вид., М., 1&82; Будуріс Ж., Шеневье П., Ланцюги надвисоких частот, пров. з франц., М., 1979. Г. В. Пермітін, М. А. Міллер.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

38 − = 36